THỂ LOẠI:
One Shot
1,590 truyện
Last updated: 26/03/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Những truyện ngắn, thường là 1 chapter
';