THỂ LOẠI:
Webtoon
884 truyện
Last updated: 27/03/2023
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Là truyện tranh được đăng dài kỳ trên internet của Hàn Quốc chứ không xuất bản theo cách thông thường
';